• +91 7966324870, +91 7966324861
  • info@inshodh.org
  • Language :


Innovation List

Home / Innovation List

From word to paragraph

અંગ્રેજી Textbook વાચનમાં બાળકો પડતી મુશ્કેલી જોઇને મનમાં વિચાર આવ્યો કે એવી કોઈ પ્રવૃત્તિ બાળકો પાસે જ કરાવવામાં આવે કે જે પ્રવૃત્તિ કરતા કરતા તેઓ આનંદથી રસપૂર્વક વિષયવસ્તુ શીખતા થાય. મારા મનમાં ચાલતી આ મથામણના સમયે જ જીવન શિક્ષણ ઓગષ્ટ-2016 ના અંકમાં ડૉ.યોગેન્દ્ર વ્યાસનો લેખ વાંચવા મળ્યો…..”ભાષા શિક્ષણ પ્રવૃતિ દ્વારા કેવી રીતે કરાવશો?” આ જ લેખને ધ્યાને રાખી અંગ્રેજીમાં પણ words, words પરથી sentence, sentence પરથી paragraph વાચન દ્વારા ઝડપથી વાચન વિકાસ કરી શકાય તેવું વિચારી આ જ રીતનો ઉપયોગ મેં English Textbook શીખવવા માટે કર્યો. વિશેષ કરીને story lesson માટે. સૌ પ્રથમ Words ના કાર્ડ બાળકોએ જાતે બનાવ્યા.... was Sohansen a prince ઉપરોક્ત words કાર્ડના વારંવારના મહાવરાથી બાળકો words વાંચતાં શીખી ગયા બાદ આ જ કાર્ડને sentence ના રૂપમાં ગોઠવવામાં આવે. જેમકે ... Sohansen was a prince. Shohansen was a prince. આ રીતે બાળકો words વાચન પરથી sentence વાચન ...અને.... sentence વાચન પરથી paragraph વાચન કરતાં થયા. પેરેગ્રાફ તૈયાર થઇ ગયા બાદ Lesson (પાઠ) ના ઘટના ક્રમ પ્રમાણે વિદ્યાર્થી જાતે જ ગોઠવે અને સમગ્ર Lesson તૈયાર થઇ ગયા બાદ વર્ગખંડમાં બુલેટીન બોર્ડ પર ડિસ્પ્લે કરવામાં આવે તથા બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે. ટૂંકમાં, શબ્દ કાર્ડ બનાવવાથી માંડીને સમગ્ર Lesson ગોઠવવા સુધી બાળક સતત કાર્યમાં લીન રહે છે તથા આ માટે બાળકે જાતે જ ખુબ મહેનત કરવી પડે છે. Textbook માંથી વાંચવું પડે છે, મથામણ કરવી પડે છે. આ મથામણ કરતા કરતા Lesson વિશેની ઘટના, વાર્તા ક્રમ બાળકના મગજમાં આપોઆપ બેસી જાય છે અને તે જે તે વિષય વસ્તુને સરળતાથી રસપૂર્વક સમજી શકે છે.


ઈંગ્લીશ ગ્રામર શિખો ઉત્સાહથી...

આ સમસ્યાના નિવારણ માટે સૌ પ્રથમ એવો વિચાર આવ્યો કે વિદ્યાર્થીઓની નજર સામે જ શબ્દો અને તેની વાક્ય રચના રહે , તે માટે એવા શબ્દ કાર્ડ બનાવવા કે જે સ્થિર અને કાયમી રહે. આ માટે હાર્ડબોર્ડના એક જ સાઈઝના, ફોટામા દર્શાવેલ અન્દાજે ૨૦૦ જેટલા શબ્દ કાર્ડ બનાવ્યા. જેમા એક બાજુ બ્લેક અને બીજી બાજુ રેડ ઑઈલ કલર કરી, વાઈટ ઓઈલ કલરથી અંગ્રેજી ગ્રામરના પાર્ટસ ઓફ સ્પીચના મુદ્દાઓ જેવા કે આર્ટીકલ, નાઉન, પ્રનાઉન, વર્બ, એડ્વર્બ, એડજેક્ટીવ, કંઝક્શન, પ્રિ_પોઝીશન, whવર્ડસ, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સની વાક્યરચનાને લગતા શબ્દો (સ્પેલ્લીંગ) લખી શબ્દકાર્ડ્સ બનાવ્યા.


Basic Maths Practice

The teacher reached out to friends on the internet to get assistance for building a maths software that would generate unlimited sums on basic topics. One person agreed to help and prepared a maths software. The teacher taught the students to operate this software. Whenever the teacher was called out ...


yesterday, today and tomorrow ( ગઇકાલ, આજ અને આવતીકાલ )

વિદ્યાર્થીઓને મજા પડે અને સરળતાથી યાદ રાખી શકે તે માટે વર્ગમાં કાળ શીખવવા માટે આ પ્રયોગ હાથ ધર્યો., વર્ગખંડમાં ત્રણ વિભાગ ( partition) ઊભા કર્યા.જેમાં ક્રમસર પ્રથમ વિભાગમાં ‘ yesterday’ નું બોર્ડ લટકાવ્યું, બીજા ( વચ્ચેના ) વિભાગમાં ‘ today’ નું બોર્ડ અને ત્રીજા વિભાગમાં ‘ tomorrow’ નું એમ બોર્ડ લગાવ્યા .અન્ય કશા સાધનની જરૂર નથી. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું કે આપણે એક રમત રમવાની છે.હું જે action કરું તેને તમારે અંગ્રેજી માં બોલવાની છે. દા.ત. ખાવાની action કરું તો --------- eat. રમવાની action કરું તો --------- play વગેરે.......... એ રીતે 5 થી 10 action ઓળખાવી.ત્યારબાદ સમજાવ્યું કે મે જે આ ત્રણ વિભાગ કર્યા ચ્હે તેમાથી હું જે વિભાગમાં ઊભા રહીને action કરું તે મુજબ નો કાળ ઓળખીને તમારે યોગ્ય રૂપમાં ક્રિયા બોલવાની દા.ત. પહેલા બહાર ઊભા રહીને ખાવાની action કરી તો વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું ----- eat. પછી today વાળા પાર્ટીશન માં ઊભા રહીને ખાવાની જ action કરી તો વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું eating . એ જ action ફરી yesterday વાળા પાર્ટીશન માં ઊભા રહીને કરી તો વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું ‘ ate’ અને એ જ ‘tomorrow’ વાળા માં કર્યું તો વિદ્યાર્થીઓએ કહયું ‘ will eat’ જોકે આમાં જ્યાં વિદ્યાર્થીઓને ભૂલ પડે ત્યાં સુધારીને દ્રઢીકરણ કરાવ્યુ. પછી આખા વાક્ય કરાવ્યા. જેમકે sleep ( સૂવું )ની action પસંદ કરી અને ‘today’ વાળા પાર્ટીશનમાં જઈને તે action કરી તો વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું – teacher is sleeping today Sleep ની action ‘tomorrow’વાળા પાર્ટીશનમાં કરી તો વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું – teacher will sleep tomorrow ફરી એ જ action ને ‘ yesterday’વાળા પાર્ટીશનમાં કરી તો વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું – teacher slept yesterday. આ રીતે પહેલા કોઈ એક જ action પસંદ કરી ત્રણે વિભાગ માં ઊભા રહીને ત્રણે કાળની practice કરાવી. ત્યારબાદ દરેક કાળના પાર્ટીશન માટે અલગ-અલગ ક્રિયાઓ પસંદ કરી action કરી તો તે પણ વિદ્યાર્થીઓએ ને આવડ્યું. જેમકે (1) pray ની ...


enroll child in government schools

We organized 'Vali Sammelan' to solve the above problem with the help of SMC in the village. In which we discussed about Educational and Extracurricular activities performing during the year and also showed some models of extra activities. This program was held in 'Patel Wadi'.


Increase Self-confidence of students

Give the student an opportunity to present themselves by providing an incentive, apply Star schema, to present original ideas at prayer meeting. Organize some debate topic. Organize a group discussion.


To prevent irregularities of children

Children avoids to come at school on Saturday. With the help of the entire staff, we check out for activities of their greatest interest. We decided to organize Cricket match on every Saturday. At the starting period of the experiment more times are given to play the game. After this, ...


Stop brakfast pf junk food's

With the help of school's staff all children are move towards the healthy food instead of junk food. Student's lunch-box is checking every day. Class teachers are also taking note that, their students are not eating junk foods. Parents are also given cooperate in this experiment.


Make irregular children to come to school regularly

If Students come late in school then we are talking with them about their interests. Regular students get roses in assembly hall. Students are appreciated who have good hand writing. Because of all these things students are come to school. By extra activities students are love to stay at school ...


Encourage child's unique spirit.

By recognizing the talent of kids for music. Task of singing and Tablawadan are given to them. They can be a future star. By giving them a task for Acting their interest is increasing towards it and The power of acting thrive. Students are expert in horticulture work and they ...