• +91 7966324870, +91 7966324861
  • info@inshodh.org
  • Language :


Innovation Cell

Home / Innovation Cell

પ્રાચાર્ય :-
દક્ષાબેન પી.પાઠક ૦૨૭૯૨-૨૨૦૦૫૯,
૭૫૬૭૮૬૫૪૪૩


DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
(૧) શ્રી ભરતભાઈ ડેર     ૯૯૦૯૨૩૧૧૧૯
(૨) શ્રી આર.પી.ભટ્ટ     ૯૪૨૬૨૧૪૦૫૨
પ્રાચાર્ય :-
ડો.આશાબેન વરાસરા
૭૫૬૭૮૬૫૪૪૧DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
શ્રી સલીમભાઈ છીપા ૯૮૭૯૩૪૨૦૪૭
પ્રાચાર્ય :-
શ્રી એસ બી. બાવા
૯૪૨૭૦૫૦૮૨૧DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
(૧) શ્રી જીભાઈ કે. દેસાઈ ૯૯૯૮૪૭૨૫૯૪
(૨) શ્રી નરેશભાઈ પટેલ ૯૬૬૨૦૧૫૯૮૪
પ્રાચાર્ય :-
ડો. જી.એન.ચૌધરી ૯૪૨૬૪૩૫૫૪૫,
૦૨૭૪૨-૨૫૨૩૯૭DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
(૧) ડો. વર્ષાબેન પ્રજાપતિ ૯૯૦૯૦૧૪૩૯૩
(૨) શ્રી મહેન્દ્રભાઈ થુંબડીયા
૯૪૨૮૪૭૪૬૪૮, ૮૨૩૮૨૫૪૯૪૯
પ્રાચાર્ય :-
શ્રી બી.પી.ગઢવી ૭૫૬૭૮૬૫૪૪૫,
૦૨૬૪૨-૨૩૧૦૨૫DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
(૧)શ્રી વશરામભાઈ બલદાણીયા ૯૮૭૯૮૨૮૪૬૭
(૨) ડો.એમ.આર.માવાણી ૯૪૨૭૩૭૩૮૮૧
પ્રાચાર્ય :-
ડૉ. સંજયભાઈ તલસાણીયા
૯૭૨૭૬૬૮૦૮૩,
૦૨૭૮-૨૯૩૯૬૭૭DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
શ્રી વિપુલભાઈ વાઝા ૮૨૬૪૦૧૪૦૩૧
પ્રાચાર્ય :-
શ્રી એસ.વી.રાજ્શાખા ૯૪૨૮૮૨૨૭૦૨DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
(૧)શ્રી રોઝલીનબેન સુવેરા ૯૭૨૬૨૬૪૧૫૧
(૨) શ્રી મુકેશભાઈ ડામોર ૯૯૦૯૮૩૦૭૧૧
પ્રાચાર્ય :-
ડો. વી.એમ.રાઉત ૯૦૯૯૦૮૧૧૬૩,
૦૨૬૩૧-૨૪૬૨૧૪DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
ડો. બી.એસ.ઠક્કર
૯૪૦૮૨૮૮૧૮૯
પ્રાચાર્ય :-
ડો. કે. કે. કરકર
૭૫૭૬૮૬૫૪૫૪, ૦૨૮૮-૨૭૩૦૧૫૦DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
(૧)ડો. નિશાતબેન બાબી
૯૪૨૮૨૬૮૬૭૪
(૨) શ્રી જીતેશભાઈ ચીકાણી
૯૪૨૮૨૭૭૯૦૩
પ્રાચાર્ય :-
ડો. દક્ષાબેન જી.મહેતા ૯૪૨૮૩૦૬૭૧૮,
૦૨૮૩૨-૨૨૧૪૯૧DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
જીગ્નેશભાઈ કિકાણી
૯૯૯૮૯૬૫૦૪૭
પ્રાચાર્ય :-
ડો. આર. સી.મૂલવાણી
૭૫૬૭૮૬૫૪૫૬DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
ડો. ભરત અગ્રવાલ ૭૮૭૪૫૨૫૨૮૮
પ્રાચાર્ય :-
ડો.એ.વી.પટેલ ૯૪૨૬૩૨૦૯૦૫,
૦૨૬૭૫-૨૨૦૦૯૨DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
શ્રી ઓ.એમ.પાંડવ ૮૫૧૧૮૧૮૪૧૮,
૯૪૨૮૮૩૪૨૦૨
પ્રાચાર્ય :-
ડો.બી.પી.ચૌધરી ૯૮૭૯૨૨૭૯૪૪,
૦૨૭૬૬-૨૩૦૯૬૧DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
(૧) ડો. જી. એમ. દવે
૯૪૨૬૩૬૨૨૪૧ (૨) ડો. ઝેડ. ડી. ભટ્ટી
૯૮૭૯૧૬૭૭૮૭
પ્રાચાર્ય :-
શ્રી અલ્તાફભાઇ વાય.રાઠોડ ૯૨૨૭૪૯૮૭૮૬,
૦૨૮૬-૨૨૧૪૫૦૫DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
ડો. માલદેભાઈ ચેતરીયા ૯૮૨૫૪૫૫૬૩૫, ૯૪૨૯૭૯૯૩૬૫
પ્રાચાર્ય :-
શ્રી આર.જે.માછી ૭૫૬૭૮૬૫૪૬૬,
૦૨૬૧-૨૯૧૬૦૦૩DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
(૧)શ્રી દિપીકાબેન ચૌધરી ૯૮૭૯૬૬૫૩૯૪
(૨) શ્રી બી. વંદનામૂર્તિ
૯૯૨૫૮૩૩૮૬૩
પ્રાચાર્ય :-
શ્રી સી.ટી.ટુંડિયા ૭૫૬૭૮૬૫૪૬૭,
૦૨૭૫૨-૨૨૩૧૭૦DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
(૧)ડો. પંકજભાઈ પરમાર
૯૮૭૯૮૯૪૦૧૮
(૨) ડો. ધ્રુવભાઇ પંડ્યા
૮૮૬૬૬૪૨૫૮૨
પ્રાચાર્ય :-
શ્રી કલ્પનાબેન ઉનડકટ
૯૪૨૭૪૬૫૯૦૪,
0૨૬૫-૨૪૬૪૩૯૭DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
(૧)શ્રી બેલાબેન શાહ
૯૪૨૭૪૦૪૧૬૭
(૨) શ્રી વ્યોમેશભાઈ
૯૪૨૯૪૭૮૧૪૬૩
પ્રાચાર્ય :-
ડો. હિતેશભાઈ દવે
૯૬૬૨૫૨૪૮૯૩DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
(૧)ડો. સતીશભાઈ તિવારી ૯૫૫૮૫૪૪૭૭૩,
૯૪૨૬૯૬૨૭૧૪
(૨) ડો. ધર્મેશભાઈ પટેલ
૯૮૨૫૬૭0૫૨0
પ્રાચાર્ય :-
શ્રી આઈ.વી. પટેલ
૭૫૬૭૮૬૫૪૭૧DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
(૧)શ્રી કે.એસ.પરમાર
૯૯૧૩૪૮૫૮૩૫
(૨) ડો.વાય.વિજયાલક્ષ્મી
૯૪૨૭00૧૮૪૨
પ્રાચાર્ય :-
ડો. કે. કે. કરકર
૯૪૨૬૨૮૮૦૦૯DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
(૧)શ્રી વી.એમ.પંપાણિયા
૯૮૨૪૮૯૪૪૦૩
(૨) શ્રી કે. બી. કુંડારિયા
૯૪૨૯૨૨૧૯૫૧
પ્રાચાર્ય :-
શ્રી વિ.ડી.અઢીયોલ
૯૪૨૯૦૬૦૮૯૩DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
શ્રી કે.એન. દેસાઈ
૯૪૨૭૩૮૦૬૩૦
પ્રાચાર્ય :-
શ્રી એમ.જી.શેખ
૯૯૨૪૭૮૩૧૭૧DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
શ્રી દીપકભાઈ ચૌહાણ
૯૪૨૭૩૯૪૨૦૦
પ્રાચાર્ય :-
શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ
૭૫૬૭૮૬૫૪૫૭DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
(૧)શ્રી ગોવિંદભાઈ ભોયા
૯૮૭૯૫૮૨૭૪૪
(૨)શ્રી બળદેવભાઈ દેસાઈ
૭૩૮૩૮૯૯૦૯૫
પ્રાચાર્ય :-
ડો.ચેતનાબેન વ્યાસ
૭૫૬૭૮૬૫૪૨૨DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
(૧)શ્રી ગંગાબેન વાઘેલા
૯૯૦૪૦૨૨૮૨૬
(૨) કેતન નિરંજન
૯૮૯૮૫૧૨૦૭૯
પ્રાચાર્ય :-
કે.ટી. પોરણીયા
૯૮૭૯૪૫૦૯૧૬,
૭૫૬૭૮૬૫૪૫૨DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
ડો. નીષાદભાઈ ઓઝા
૯૯૯૮૪૨૧૬૧૮
પ્રાચાર્ય :-
શ્રી વર્ષાબેન કાપડિયા
૭૫૬૭૮૬૫૪૬૯DIC કો-ઓર્ડીનેટર :-
(૧)શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલ
૯૪૨૯૭૮૧૪૬૩
(૨)શ્રી કપિલભાઈ વસાણી
૯૯૭૯૦૦૫૪૫૫